The churches and chapels of Wales are some of the most beautiful religious buildings anywhere in the world. Now, Sanctaidd - Sacred Wales, is giving you the opportunity to choose your favourite.

From a list nominated by churches and chapels, the National Churches Trust has selected 50 of the best from all over Wales.

1. Below you can see all 50 of the churches and chapels.
2. You can click on any photo to see more details and a larger photo. You can click an arrow on the side of the larger photo to scroll through all the entries or press the back button to return to see all the churches and chapels.
3. Once you have decided on your favourite, vote by clicking the Vote button below a photograph. You can only vote for one church or chapel!
4. The closing date for the competition is 31 August 2017. The winner will receive a special trophy and a prize of £500.

With thanks to the Welsh Places of Worship Forum.

To find out more about the National Churches Trust, please visit our website.

Mae capeli ac eglwysi Cymru ymhlith rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn y byd. Nawr mae Cymru Sanctaidd– Sacred Wales yn rhoi cyfle i chi ddewis eich hoff adeilad.

O blith rhestr o adeiladau a enwebwyd gan eglwysi a chapeli, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi wedi dewis 50 o’r goreuon o bob cwr o Gymru.

1. Isod mae modd gweld pob un o’r 50 o eglwysi a chapeli.
2. Gallwch glicio ar unrhyw lun i weld mwy o fanylion a llun mwy. Mae modd clicio ar saeth ar ochr y llun mwy i fynd trwy’r holl luniau a gyflwynwyd neu bwyso’r botwm yn ôl i gael gweld yr holl eglwysi a chapeli unwaith eto.
3. Unwaith yr ydych wedi penderfynu ar eich hoff adeilad, pleidleisiwch drwy glicio’r botwm pleidleisio dan unrhyw lun. Dim ond dros un eglwys neu gapel y mae modd pleidleisio!
4. Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw 31 Awst 2017. Bydd yr enillydd yn derbyn tlws arbennig a gwobr o £500.

Diolch i Fforwm Addoldai Cymru, a Cadw, Addoldai ac Eira am eu cymorth gyda’r cyfieithiadau Cymraeg.