About / Adnabod

Sacred Wales – Sanctaidd

Celebrating the churches and chapels of Wales

Huw Edwards, Broadcaster and Journalist and Vice-President of the National Churches Trust said:

“We all know that the churches and chapels of Wales are some of the most beautiful religious buildings anywhere in the world.”

“There are some 4,500 of them – from hill top chapels to ancient churches to medieval cathedrals.”

“Now, Sanctaidd – Sacred Wales, is giving you the opportunity to choose your favourite.”

“From a list nominated by churches and chapels, the National Churches Trust has selected 50 of the best from all over Wales, including one of my favourites , Capel Als in Llanelli. “

“On the Sacred Wales website www.sacredwales.org.uk you can vote for the one you like the most.”

“The winner will receive a special trophy and a prize of £500.”

Churches and chapels tell the story of Wales

“We should all care about the heritage of churches and chapels which help tell the story of Wales.”

“So let’s help to keep them alive.”

“If you’re looking for a venue to hold an event of a concert or community activity, why not pick one of your local churches or chapels.”

“If you’re any good at DIY, why not volunteer with some repair work.”

“Or if you’re simply looking for a day out in another part of Wales, why pop into a church or chapel and discover the fascinating history.”

“The religious heritage of Wales belongs to all of us.”

“So let’s celebrate it.”

The future of Wales’ churches and chapels

‘Sacred Wales’ – ‘Cymru Sanctaidd’ celebrates Wales’ churches and chapels. It is also designed to start a debate about their future.
Once the centre of Welsh society, many churches and chapels are still vital for community life. However, the job of looking after religious buildings is becoming harder as congregations decline.

A survey of Welsh places of worship carried out by the National Churches Trust published in July 2017, shows:

1. A severe shortage of volunteers to look after church and chapel buildings.

Keeping churches and chapels open and in good repair is often up to volunteers. However, 50% of churches and chapels say that they are not attracting new volunteers due to dwindling congregations and a lack of young people.

2. A lack of skills needed to raise funds for repairs

60% of churches and chapels need funding from external sources to pay for repair and maintenance projects to keep their building in good repair. But fundraising skills are in short supply. 28% of churches and chapels have no experience at all of making funding applications and 54% little experience.

3. Churches and chapels want funding for to help carry our regular maintenance.

One of the best ways of preventing the need for expensive repairs is to carry our regular maintenance. But almost half of churches and chapels surveyed (44%) do not have a maintenance plan. And over three quarters of churches and chapels said they wanted help with funding to carry out maintenance.

The survey was organised by the National Churches Trust on behalf of the Welsh Places of Worship Forum. A total of 219 places of worship responded between May and July 2017.

Download the survey.

About the National Churches Trust

The National Churches Trust is national, independent charity supporting churches, chapels and meeting houses open for worship throughout the UK.

In the last five years the National Churches Trust has made 37 awards worth over £450,000 to help pay for urgent repairs and the installation of community facilities at churches and chapels in Wales.

To find out more visit: www.nationalchurchestrust.org.

 


Dathlu eglwysi a chapeli Cymru

Dywedodd Huw Edwards, Darlledwr a Newyddiadurwr ac Is-lywydd yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Cenedlaethol:

“Mae capeli ac eglwysi Cymru ymhlith rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn y byd.”

“Mae mwy na 4,500 ohonynt gan gynnwys eglwysi hynafol, eglwysi cadeiriol canoloesol a chapeli wedi’u lleoli ar ben bryniau.”

“Nawr, mae Cymru Sanctaidd – Sacred Wales yn rhoi cyfle i chi ddewis eich hoff adeilad crefyddol yng Nghymru.”

“O blith rhestr o adeiladau a enwebwyd gan eglwysi a chapeli, mae’r Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol wedi dewis 50 o’r goreuon o bob cwr o Gymru, gan gynnwys fy hoff un i, Capel Als yn Llanelli.”

“Ar wefan Cymru Sanctaidd www.sacredwales.org.uk i bleidleisio dros eich dewis chi.”

“Bydd yr adeilad sy’n derbyn y nifer fwyaf o bleidleisiau yn derbyn tlws arbennig hoff addoldy Cymru a gwobr o £500.”

Eglwysi a chapeli adrodd stori Cymru

“Dylem oll fod yn ystyriol o dreftadaeth eglwysi a chapeli sy’n helpu i adrodd stori Cymru.”

“Felly beth am helpu i’w cynnal.”

“Os ydych yn chwilio am leoliad i gynnal cyngerdd neu ddigwyddiad cymunedol, beth am ddefnyddio eich eglwys neu’ch capel lleol?”

“Os ydych yn feistr ar wneud gwaith DIY, gallech wirfoddoli i’w cadw mewn cyflwr da.”

“Neu os ydych yn mwynhau diwrnodau allan, beth am alw heibio i eglwys neu gapel y tro nesaf i ddarganfod ei hanes diddorol?”

“Mae treftadaeth grefyddol Cymru yn eiddo i bob un ohonom.”

“Felly beth am fynd ati i’w dathlu.”

Dyfodol eglwysi a chapeli Cymru

Mae ‘Cymru Sanctaidd’ yn dathlu eglwysi a chapeli Cymru. Ei fwriad hefyd yw dechrau trafodaeth ar eu dyfodol.

Mae llawer o eglwysi a chapeli Cymru, a fu un adeg yn galon y gymdeithas, yn parhau’n hanfodol i fywyd y gymuned. Fodd bynnag, mae gwaith gofalu am adeiladau crefyddol yn dod yn anos wrth i gynulleidfaoedd ostwng.

Dengys arolwg o addoldai Cymru a gynhaliwyd gan yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol a gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2017:

1. Prinder dybryd o wirfoddolwyr i ofalu am adeiladau eglwysi a chapel
Yn aml iawn mater i wirfoddolwyr yw cadw eglwysi a chapeli’n agored ac mewn cyflwr da. Fodd bynnag, dywed 50% o eglwysi a chapeli nad ydynt yn denu gwirfoddolwyr newydd oherwydd bod cynulleidfaoedd yn edwino ac nad oes pobl ifanc.

2. Dim sgiliau sy’n angenrheidiol i godi arian ar gyfer gwaith atgyweirio
Mae angen arian o ffynonellau allanol ar 60% o eglwysi a chapeli i dalu am brosiectau atgyweirio a chynnal a chadw er mwyn cadw eu hadeiladau mewn cyflwr da. Ond prin iawn yw’r sgiliau codi arian. Nid oes gan 28% o eglwysi a chapeli unrhyw brofiad o wneud ceisiadau am arian a 54% ohonynt fawr ddim profiad.

3. Mae eisiau arian ar eglwysi a chapeli i helpu i wneud gwaith cynnal a chadw rheolaidd
Un o’r ffyrdd gorau o atal yr angen am waith atgyweirio drud yw cynnal a chadw’r adeiladau’n rheolaidd. Ond nid oes gan bron i hanner yr eglwysi a’r capeli a adolygwyd (44%) gynllun cynnal a chadw a dywedodd dros dri chwarter o eglwysi a chapeli bod angen cymorth ariannol arnynt i wneud gwaith cynnal a chadw.

Trefnwyd yr arolwg gan yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol ar ran Fforwm Addoldai Cymru. Ymatebodd 219 o addoldai rhwng Mai a Gorffennaf 2017.

Lawrlwythwch yr arolwg.

Yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol

Yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol yw’r elusen genedlaethol annibynnol sy’n cefnogi eglwysi, capeli a thai cwrdd i agor er mwyn addoli ar draws y Deyrnas Unedig.

Yn y pum mlynedd diwethaf, mae’r Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol wedi dyfarnu 37 o wobrau sy’n werth dros £450,000 i helpu i dalu am waith atgyweirio brys a gosod cyfleusterau cymunedol mewn eglwysi a chapeli yng Nghymru.

I gael gwybod mwy ewch i: www.nationalchurchestrust.org